PRIVACY VERKLARING

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  hecht zeer veel belang aan de bescherming van deze gegevens en streeft ernaar dat deze gegevens op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier worden behandeld en dat de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd is.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij en de regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE raadt u dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Om u een overzicht te geven van de relevante informatie hebben we ze voor u per onderwerp gesorteerd.

a. Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

UHasselt, coördinator van het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE, is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  onderstreept het belang van het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met persoonsgegevens van haar medewerkers, studenten, onderzoekers en bezoekers. Voor vragen kan u steeds terecht bij elke.knapen@uhasselt.be.


b. Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE waakt erover dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling.

De voornaamste doeleinden waarvoor Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE persoonsgegevens verwerkt, zijn:

Wetenschappelijk onderzoek:

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  verwerkt persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers verbonden aan Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE verwerven, analyseren en beheren grote hoeveelheden gegevens die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

Met al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en ze zijn niet vrij toegankelijk. De medewerkers en personen die in opdracht van het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE werken met dergelijke gegevens, hebben hier alleen toegang toe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Bovendien werkt het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE continu aan passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatieveiligheid.

c. Marketing en communicatie:

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE verwerkt persoonsgegevens in het kader van marketing en communicatie. Dit omvat onder meer het selecteren en werven van aankomende systemen, het kunnen uitvoeren van marktonderzoek, het afsluiten en naleven van contracten met andere onderwijsinstellingen, het beheren van klanten en relaties, het zorg dragen voor een effectieve marketing van de het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  naar buiten toe…

d. Categorieën van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten binnen het onderzoeksproject, is het mogelijk dat het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

In principe worden deze (persoons)gegevens direct door de betrokkenen aan het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE bekend gemaakt. In voorkomende gevallen kan het echter gebeuren dat het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  ook persoonsgegevens van derden ontvangt, zoals andere universiteiten, onderzoekscentra en (internationale) organisaties in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU. In het kader van dergelijke samenwerkingen kunnen persoonsgegevens ook aan deze instellingen worden verstrekt. Uiteraard gebeurt dit altijd in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving en zal er altijd een zo strikt mogelijke bewaartermijn van de gegevens worden overeengekomen.

e. Doorgifte van gegevens aan derden

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Persoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet ingestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. In dat geval zal het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  een overeenkomst afsluiten met deze derde partij (verwerkersovereenkomst) waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens.

Buiten voornoemde gevallen zal het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

f. Rechten van de betrokkene

Na een overgangsperiode van 2 jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder "GDPR") op 25 mei 2018 definitief in werking. Deze Europese verordening geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de bescherming ervan. Zo kunnen individuen in voorkomende gevallen, afhankelijk van de juridische grondslag op basis waarvan het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE  deze persoonsgegevens verwerkt, het recht krijgen om:

Indien u een van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kan u hiervoor met ons contact opnemen via elke.knapen@uhasselt.be .

Indien u verder vragen heeft over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, kan u zich richten tot elke.knapen@uhasselt.be .

Tot slot kan u indien u van mening bent dat het  Living Lab VAN AARDE NAAR WAARD onterecht uw gegevens heeft verwerkt, klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Projectteam

met steun van 

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners. 

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het  NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.