Gebruiksvoorwaarden

a. Algemeen

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE streeft ernaar dat alle informatie op haar website zo zorgvuldig en volledig mogelijk is opgesteld en zo juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is op basis van de huidige stand van kennis. Daarvoor doet het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE alle mogelijke inspanningen. Desondanks kan het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op haar website ten alle tijde volledig, juist of bijgewerkt is. Indien nodig, kan het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE de informatie op haar website eenzijdig aanpassen en/of aanvullen.

De inhoud van elke webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt niet noodzakelijk het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE. De publicatie van officiële teksten zoals bv. wetteksten, decreten, … heeft geen officieel karakter.

Op of via deze website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud en/of de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersyste(e)m(en).

b. Auteursrechtenclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het afdrukken van deze teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik. Verspreiding ervan kan enkel na toestemming van het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE. Zonder die toestemming is elk niet-privégebruik verboden.

Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, verboden is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

c. Persoonsgegevens

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Ondanks de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens verstrekt moeten worden, vraagt het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE in bepaalde gevallen toch om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Die verstrekte persoonsgegevens zullen door het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE behandeld worden in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en alle uitvoerende/latere regelgeving.

Het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE hanteert daarbij de volgende principes:

In de privacyverklaring vindt u meer informatie over de wijze waarop het Living Lab VAN AARDE NAAR WAARDE met persoonsgegevens omgaat.

d. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen. 

Projectteam

met steun van 

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners. 

VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het  NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.